Kerk en Fusie II: een nadere toelichting

In de opiniebijdrage in het Nederlands Dagblad van 17 maart 2023 kruisten Pieter Pel en ik met elkaar de degens over de vraag of kerken automatisch overgaan naar de nieuwe fusiekerk of niet. Pel meent van niet en baseert zich daarbij op de zelfstandigheid van plaatselijke kerken, de onbevoegdheid van de synode, de vrijwilligheid van het kerkverband en het feit dat kerken hun bevoegdheid over toetreding tot een ander kerkverband niet hebben overgedragen aan de synode.

Kerk en fusie

Mr. dr. Pel is een kerkrecht jurist die zijn sporen heeft verdiend. Toch zijn zijn kerkrechtelijk opvattingen, zoals verwoord in zijn recente artikel: “Kerk-en-fusie: de gemeente ten onrechte als sluitpost over de fusie tussen GKv en NGK” in het licht van het gereformeerde kerkrecht en zijn beginselen merkwaardig te noemen. Merkwaardig omdat hij het fusieproces onderscheidt in een bestuurlijk en gemeentelijk traject. Die gedachte steunt kennelijk op het feit dat plaatselijke kerken, zijnde gemeenten, zelfstandige entiteiten zijn naar gereformeerd kerkrecht die vrijwillig zijn aangesloten bij een kerkverband.

Vattenfall

In de media is aandacht geweest voor een uitspraak die de rechtbank Amsterdam onlangs deed over een onredelijk wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden van Vattenfall. Uit de media blijkt dat Vattenfall zich niet lijkt te kunnen verenigen met het vonnis van de rechtbank en daarom hoger beroep overweegt van het vonnis. Vanuit het perspectief van Vattenfall is daar ook wel iets bij voor te stellen, omdat, als het wijzigingsbeding voor de ene consument oneerlijk is, dat beding ook oneerlijk kan zijn voor andere consumenten.

Ongelijke concurrentie

In vorige Vrije-Interpretaties, 'marketingtruc' en 'Fout experiment', is aandacht besteed aan het feit dat het initiatief van Brandmr een marketingtruc is. Brandmr is geen ideële organisatie die opkomt voor de belangen van rechtsmijders, maar zij gebruikt rechtsmijders enkel voor eigenbelang; geld verdienen. Ook is aangetoond dat Brandmr niet voldoet aan de voorwaarden die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt aan Brandmr om ook anderen dan verzekerden rechtsbijstand te mogen verlenen in het kader van een experiment. In deze Vrije-Interpretatie aandacht voor de ongelijke concurrentie van Brandmr met de advocatuur.

Helemaal niet uitgepraat

In de vorige Vrije-Interpretatie is aan de classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken een oproep gedaan tot verdraagzaamheid. Die roep tot verdraagzaamheid vindt steun in artikel 31 K.O. dat enerzijds de kerken wil behoeden voor independentisme en anderzijds hiërarchie. Inmiddels is duidelijk dat de oproep niet mocht baten, omdat de kerken in classis Zwolle hebben besloten om hun samenwerking op te schorten behoudens de hoogst noodzakelijke activiteiten.