Kerk als vredesbeweging

Inmiddels heeft het Christelijk Gereformeerd Beraad een handreiking met de kerkenraden van de CGK gedeeld ter voorbereiding op het convent dat op 20 april 2024 wordt gehouden. Naast de handreiking, die naar alle kerkenraden binnen de CGK is verstuurd, heeft het Beraad ook een artikel op haar website gepubliceerd dat een nadere toelichting geeft op de plaatsbepaling van het Beraad. Het bevestigt dat het Beraad het huidige standpunt over vrouw en ambt onverkort handhaaft. Alleen zijn eigen standpunt is aanvaardbaar.

Convent, de fuik en Petrus liefde voor de Heer

Het is opmerkelijk te lezen dat de organisatoren van het convent de crisissituatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken plaatsten in een breder perspectief dan de discussie over vrouw en ambt. Het is een kerkelijk frame dat voortdurend, en kennelijk met succes, rondom kringen van Bewaar het Pand en Christelijk Gereformeerd Beraad wordt uitgedragen. Door de discussie bewust breder te trekken, wordt het eigenlijke onderwerp dat kerken daadwerkelijk verdeeld houdt, de openstelling van de ambten, bewust gerelativeerd.

Geen appels met peren

Naar aanleiding van de aankondiging dat er op 20 april 2024 een convent wordt georganiseerd voor alle CGK kerken zou volgens sommigen onder andere de vraag naar aanloop naar het convent moeten zijn of het voor de gemeente of de predikant nog te dragen zou zijn om medeverantwoordelijk te zijn voor besluiten die naar de diepste overtuiging tegen de Schrift ingaan. Wat opvallend is, is dat deze vraag geen rol meer speelt bij het vrouwenkiesrechtbesluit uit 1968. Sinds de generale synode van Rotterdam in 1971, die de revisieverzoeken tegen dat besluit ongegrond heeft verklaard, is de discussie hierover uit het publieke kerkelijk debat verdwenen. Niemand maakt zich publiekelijk nog druk om de vraag of voor dat besluit wel medeverantwoordelijkheid kan worden gedragen, omdat ook dat besluit naar de diepste overtuiging van bezwaarden tegen de Schrift ingaat.

Convent

In de media verscheen het bericht dat de Christelijke Gereformeerde Kerken op 20 april 2024 een convent houden. Het Reformatorisch Dagblad kwalificeert het convent als een kerkelijke vergadering, terwijl het Nederlands Dagblad het duidt als een bijeenkomst van kerkleden. Aanleiding voor het convent is de kerkelijke verdeeldheid op een aantal onderwerpen, in het bijzonder de kwestie vrouw en ambt. Zij staat prominent op de agenda van de komende generale  synode die in juni van dit jaar zal worden geopend.  Het idee van een convent is sympathiek, maar tegelijkertijd ook twijfelachtig;

Wilders buitenspel

Dat de kiezers de PVV van Wilders de grootste heeft gemaakt, plaatst andere politieke partijen voor een dilemma. Het democratisch-DNA zegt dat de politiek recht moet doen aan de verkiezingsuitslag en daarom Wilders het initiatief moet geven een kabinet te formeren. Tegelijkertijd wringt het dat uitgerekend de PVV daartoe het initiatief heeft, terwijl zij in meerdere opzichten de democratische rechtsstaat al jarenlang ondermijnt. Bovendien zijn er politici en media die vinden dat er naar de PVV-stem moet worden geluisterd en niet kan worden genegeerd; dan zouden honderdduizenden mensen worden uitgesloten en dat zou onrechtvaardig zijn.

Dubbele nationaliteit

Dat de PVV veruit de grootste partij zou worden bij de Tweede Kamerverkiezingen, lag niet in de lijn van de verwachtingen. Dat een groot deel van het electoraat op Wilders heeft gestemd ondanks zijn anti-rechtsstatelijke politieke opvattingen, maakt het zorgelijk. Op de Russische staatstelevisie werd in ieder geval enthousiast gereageerd op de verkiezingsoverwinning van Wilders. En Victor Orban van Hongarije feliciteerde Wilders als eerste  met zijn verkiezingsoverwinning. Partijen waarmee Nederland toch niet geassocieerd zou willen worden.

kerkelijk arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is in zijn algemeenheid al een vervelende zaak, maar het is nog vervelender als dat arbeidsconflict zich afspeelt binnen een plaatselijke kerk. Een recentelijk vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland illustreert dat. De aanleiding voor de juridische procedure was een  conflict over het besluit van de kerkenraad om de arbeidsovereenkomst met zijn kosters te versoberen. De oorzaak van het conflict was een verkeerd juridisch advies dat aan het besluit ten grondslag lag.

Ongemakkelijke demonstraties

Het voelt ongemakkelijk om pro-Palestina demonstraties te zien. Ongemakkelijk omdat de indruk bestaat dat sprake lijkt van selectieve verontwaardiging. Selectief omdat de demonstranten alleen in de benen lijken te komen als het gaat over Palestijns leed. En om elk misverstand te voorkomen: het leed dat Palestijnen wordt aangedaan, is verschrikkelijk. Dat er mensen zijn die zich het lot van Palestijnen aantrekken en bewogen zijn met het onrecht dat hen wordt aangedaan, is prijzenswaardig. Het wordt echter ongemakkelijk als er geen demonstraties worden georganiseerd nadat Turkije van zondag op maandag 8 en 9 oktober 2023 in het noordoosten van Syrië een intense luchtaanval heeft uitgevoerd waarbij ook burgerdoden zijn gevallen.

Hamas laat de gijzelaars vrij!

Als Hamas de belangen van haar burgers aan het hart zou gaan, zou zij niet anders kunnen doen dan aan de voorwaarden van Israël te voldoen en de gijzelaars onmiddellijk vrijlaten. Ook al kan de blokkade van Israël als chantage worden betiteld en is die blokkade in strijd met het oorlogsrecht, mag dat Hamas niet weerhouden om, in het belang van haar burgers, toe te geven aan Israëls eis. Vanuit het perspectief van Israël valt begrip op te brengen voor de harde maatregelen die zij heeft genomen.

Hamas-terreur

Het lijkt redelijk om, tijdens de terreurdaden van Hamas, ook te wijzen op het leed dat Israël de Palestijnen aandoet, maar dat is het niet. Het is zelfs ongepast om, terwijl willekeurige burgers zijn vermoord, gemarteld en ontvoerd, waaronder zelfs peuters, te wijzen op de onderdrukking van de Palestijnen door Israël. Niet omdat die onderdrukking er niet is en ook niet omdat die onderdrukking niet verwerpelijk zou zijn, noch omdat leed ook maar enigszins te willen bagatelliseren, maar omdat de daden van Hamas in een totaal andere context staan.

Spiegel van de CGK geschiedenis

De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken van het vrouwenkiesrecht in de kerken laat zien en toont aan dat, ondanks dat er sprake kan zijn van kwesties die de omgang met en mogelijk het gezag van de Schrift raken en de wijze waarop de kerken omgaan met de schriften alsook de wijze waarop de kerken samen kerk-zijn, kerken hierover samen kunnen besluiten zonder over elkaars geweten dwang uit te oefenen. Het biedt een perspectief dat kerken helpt de controverse te boven te komen en in een geest van zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en liefde de eenheid en de vrede te bewaren.