Wilders buitenspel

Dat de kiezers de PVV van Wilders de grootste heeft gemaakt, plaatst andere politieke partijen voor een dilemma. Het democratisch-DNA zegt dat de politiek recht moet doen aan de verkiezingsuitslag en daarom Wilders het initiatief moet geven een kabinet te formeren. Tegelijkertijd wringt het dat uitgerekend de PVV daartoe het initiatief heeft, terwijl zij in meerdere opzichten de democratische rechtsstaat al jarenlang ondermijnt. Bovendien zijn er politici en media die vinden dat er naar de PVV-stem moet worden geluisterd en niet kan worden genegeerd; dan zouden honderdduizenden mensen worden uitgesloten en dat zou onrechtvaardig zijn.

Dubbele nationaliteit

Dat de PVV veruit de grootste partij zou worden bij de Tweede Kamerverkiezingen, lag niet in de lijn van de verwachtingen. Dat een groot deel van het electoraat op Wilders heeft gestemd ondanks zijn anti-rechtsstatelijke politieke opvattingen, maakt het zorgelijk. Op de Russische staatstelevisie werd in ieder geval enthousiast gereageerd op de verkiezingsoverwinning van Wilders. En Victor Orban van Hongarije feliciteerde Wilders als eerste  met zijn verkiezingsoverwinning. Partijen waarmee Nederland toch niet geassocieerd zou willen worden.

kerkelijk arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is in zijn algemeenheid al een vervelende zaak, maar het is nog vervelender als dat arbeidsconflict zich afspeelt binnen een plaatselijke kerk. Een recentelijk vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland illustreert dat. De aanleiding voor de juridische procedure was een  conflict over het besluit van de kerkenraad om de arbeidsovereenkomst met zijn kosters te versoberen. De oorzaak van het conflict was een verkeerd juridisch advies dat aan het besluit ten grondslag lag.

Synode van Rijnsburg staat voor de spiegel...

Synode van Rijnsburg staat voor spiegel van synode van Dordrecht-Nunspeet. 

Vrij naar het artikel Synode staat voor spiegel van Tweede Vaticaans Concilie van hoogleraar Karim Schelkens, decaan van theologische faculteit Tilburg University; hoogleraar hedendaagse kerkgeschiedenis in Tilburg en Leuven (België), in het ND van 13 november 2023.

Bewerkt voor de CGK door Dirk de Groot op 14 november 2023..

Ongemakkelijke demonstraties

Het voelt ongemakkelijk om pro-Palestina demonstraties te zien. Ongemakkelijk omdat de indruk bestaat dat sprake lijkt van selectieve verontwaardiging. Selectief omdat de demonstranten alleen in de benen lijken te komen als het gaat over Palestijns leed. En om elk misverstand te voorkomen: het leed dat Palestijnen wordt aangedaan, is verschrikkelijk. Dat er mensen zijn die zich het lot van Palestijnen aantrekken en bewogen zijn met het onrecht dat hen wordt aangedaan, is prijzenswaardig. Het wordt echter ongemakkelijk als er geen demonstraties worden georganiseerd nadat Turkije van zondag op maandag 8 en 9 oktober 2023 in het noordoosten van Syrië een intense luchtaanval heeft uitgevoerd waarbij ook burgerdoden zijn gevallen.

Hamas laat de gijzelaars vrij!

Als Hamas de belangen van haar burgers aan het hart zou gaan, zou zij niet anders kunnen doen dan aan de voorwaarden van Israël te voldoen en de gijzelaars onmiddellijk vrijlaten. Ook al kan de blokkade van Israël als chantage worden betiteld en is die blokkade in strijd met het oorlogsrecht, mag dat Hamas niet weerhouden om, in het belang van haar burgers, toe te geven aan Israëls eis. Vanuit het perspectief van Israël valt begrip op te brengen voor de harde maatregelen die zij heeft genomen.

Hamas-terreur

Het lijkt redelijk om, tijdens de terreurdaden van Hamas, ook te wijzen op het leed dat Israël de Palestijnen aandoet, maar dat is het niet. Het is zelfs ongepast om, terwijl willekeurige burgers zijn vermoord, gemarteld en ontvoerd, waaronder zelfs peuters, te wijzen op de onderdrukking van de Palestijnen door Israël. Niet omdat die onderdrukking er niet is en ook niet omdat die onderdrukking niet verwerpelijk zou zijn, noch omdat leed ook maar enigszins te willen bagatelliseren, maar omdat de daden van Hamas in een totaal andere context staan.

Spiegel van de CGK geschiedenis

De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken van het vrouwenkiesrecht in de kerken laat zien en toont aan dat, ondanks dat er sprake kan zijn van kwesties die de omgang met en mogelijk het gezag van de Schrift raken en de wijze waarop de kerken omgaan met de schriften alsook de wijze waarop de kerken samen kerk-zijn, kerken hierover samen kunnen besluiten zonder over elkaars geweten dwang uit te oefenen. Het biedt een perspectief dat kerken helpt de controverse te boven te komen en in een geest van zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en liefde de eenheid en de vrede te bewaren.

Schiphol en de CGK

De ‘noodzakelijke’ natuurvergunning van Schiphol en de ‘noodzakelijke’ herverkaveling van de CGK. 

Het was zelfs nieuws in België: Om de natuurvergunning te kunnen behalen, kocht de Amsterdamse luchthaven de afgelopen tijd de emissierechten van enkele landbouwbedrijven in de buurt over. In totaal werden de stikstofrechten van acht boeren overgenomen en werden vier bedrijven volledig opgekocht. Daarvoor legde de luchthaven tussen de 20 en 25 miljoen euro neer, zo werd in januari duidelijk. 

Illusoir vermaan

Naar aanleiding van de blogs ‘Eigenmachtig optreden’ en 'Declaratoir' kwam er enkele weken na publicatie onverwachts een schriftelijke reactie waarin geprobeerd wordt het besluit van 5 juli 2023 van de Particuliere Synode van het Westen van de Christelijke Gereformeerde Kerken om zelf de samenwerkingsgemeente van Hilversum te vermanen  als kerkrechtelijk juist en aanvaardbaar te rechtvaardigen. De kerkrechtelijke onderbouwing overtuigt echter niet.

Afgesproken bevoegdheden

Naar aanleiding van de vorige Vrije-Interpretatie over het weigeren door de classis Den Haag van de geloofsbrieven van de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk, Zoetermeer, kwamen er verschillende reacties. Sommige van die reacties betwisten de inhoud van het blog dat sprake is van een onbevoegd besluit. Als tegenargumenten werden daarbij naar voren gebracht dat er in het kerkrecht bewust weinig is geregeld, zodat de kerken ruimte hebben om zelf oplossingen te zoeken voor voorkomende gevallen.

Classicaal powerplay

Op 30 augustus jongstleden heeft de classis Den Haag van de Christelijke Gereformeerde Kerken onder meer het besluitgenomen “dat de band tussen de kerk van Zoetermeer en de classis gedurende de voornoemde impasse wordt opgeschort door vooralsnog de geloofsbrieven van de kerk van Zoetermeer niet meer te aanvaarden en de ambtsdragers uit de kerk van Zoetermeer derhalve vooralsnog niet met last en macht te kunnen toelaten als afgevaardigden op de classisvergadering, tot de generale synode 2024 heeft besloten inzake de revisieverzoeken ‘vrouw en ambt’, dan wel tenzij de kerkenraad op zijn besluit terugkomt”. Het besluit is in strijd met de kerkorde en in strijd is met de beginselen van gereformeerd kerkrecht en het betreft daarom dan ook een nietig besluit.