Niet te verdedigen samenwerking

Het blijft moeilijk om een coalitie van de ChristenUnie en PVV in Flevoland te verdedigen. Dat dit moeilijk is blijkt ook uit het commentaar van de hoofdredactie van het RD van 28 juni 2023. Volgens het redactionele commentaar getuigt de samenwerking van de ChristenUnie Flevoland met de Flevolandse PVV van realiteitszin en verdient zij een goede kans. Op grond waarvan die samenwerking van realiteitszin getuigt en een goede kans verdient, maakt het commentaar echter niet duidelijk.

Kortzichtige formateurs

Volgens de formateurs in Flevoland is de kritiek op de ChristenUnie Flevoland grotesk en wekt zij de indruk dat zij zich exclusief bevoegd acht om het geweten - en niet het politieke gedrag - van anderen te toetsen. Dat zijn stevige uitspraken waarvan dan ook verwacht mag worden dat die van deugdelijke argumentatie zouden worden voorzien, maar dat blijkt helaas niet het geval te zijn.

Weerbare democratie

Wouter Beekers pleit in een opinieartikel in de NRC tot samenwerking met de PVV. Om die reden steunt hij de keuze van de fractie van de ChristenUnie in Flevoland en neemt hij het voor haar op. Volgens hem is het categorisch uitsluiten van een partij als de PVV  een vorm van blinde machtspolitiek. Het is te gemakkelijk om populisten de maat te nemen, want zij zijn het die de gevestigde partijen uitdagen om de grondoorzaken van de crises in onze tijd bloot te leggen.

Waarschuwing tegen naïviteit

In een twitterdiscussie, naar aanleiding van het blog ‘Rechtsstaat in geding’, reageerde Dirk-Jan de Jeu op het blog op nadrukkelijk verzoek van een andere twitteraar, Jan Willem Ploeg. De Jeu vindt het een eenzijdig blog, gebaseerd op emotionele uitspraken van Wilders, in een politieke context waarin Wilders onrecht is aangedaan. Bovendien heeft Wilders alleen maar kritiek op de rechtsstaat omdat de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid niet zouden zijn gewaarborgd.

Rechtsstaat meer dan grondwet

Onder meer in een tweetal columns in het Nederlands Dagblad wordt kritiek geleverd op de argumentatie van critici die de samenwerking van de ChristenUnie Flevoland met de provinciale PVV als onaanvaardbaar afwijzen. Bert Jan Spruyt betoogt in zijn column dat D66 een minstens zo grote bedreiging vormt voor constitutioneel gewaarborgde rechten op vrijheid van onderwijs en godsdienst als de PVV. Bovendien bevat de inhoud van het coalitieakkoord geen typische PVV-punten.

Rechtsstaat in geding

Komende vrijdag presenteren BBB, VVD, PVV, CU en SGP in de provincie Flevoland hun coalitieakkoord. Naast afkeur vanuit de ChristenUnie achterban is er ook steun voor de fractie van de Flevolandse ChristenUnie bij de achterban van de ChristenUnie. Sommigen vinden de keuze moedig, anderen vinden kritiek op de Flevolandse keuze om een coalitie te vormen met onder andere de PVV hypocriet, omdat landelijk de ChristenUnie in een coalitie met D66 samenwerkt.

Stop stokpaardjes, zoek geitenpaadjes!

Waar Egas anderen verwijt naar geitenpaadjes te zoeken, vervalt Egas zelf in het berijden van stokpaardjes. Die stokpaardjes geven echter blijk van een sektarische kerkopvatting in plaats van een gereformeerde. Die zetten niet slechts het bestaansrecht van de CGK op het spel, maar zetten hun voortbestaan op het spel.

Vrouwelijke afgevaardigde

De redacteur van het Nederlands Dagblad, Hilbert Meijer, vindt het opmerkelijk dat professor Selderhuis, hoogleraar kerkrecht in Apeldoorn, tot de conclusie komt dat vrouwelijke ambtsdragers kunnen worden afgevaardigd naar regionale en landelijke kerkvergaderingen van de Christelijke Gereformeerde kerken.