250 jaar Authentiek Afschrift der Psalmen

Op 19 juli 1773 wordt door negen predikanten uit de negen ‘protestantse’ provincies (Noord Brabant en Zuid Limburg ontbreken) verklaard ‘wij getuigen met onderteekening onzer handen’ dat zij ‘met alle nauwkeurigheid hebben toegezien, dat in deze nieuwe berijming niets mogte voorkomen eenigszins strijdig met de aangenomene leer der Gereformeerde Kerken, zooals die naar Gods Woord in den Heidelbergschen Catechismus, de Belijdenisse des Geloofs en de Canones van de Synode Nationaal, te Dordrecht in de jaaren 1618 en 1619 gehouden, vervat is; gelijk wij ook in gemoede verklaaren dat in deze berijming niets gevonden wordt in het allerminst afwijkende van de bovengemelde Formulieren van eenigheid’.

Declaratoir besluit

In de vorige Vrije-Interpretatie is geconcludeerd dat het besluit, van de Particuliere Synode van het Westen van de Christelijke Gereformeerde Kerken van 5 juli 2023 om deputaten 49 K.O. op te dragen het besluit van 29 juni 2022  namens haar uit te voeren door de samenwerkingsgemeente Hilversum te vermanen, nietig is. Op de vorige Vrije-Interpretatie is uiterst kritisch gereageerd, maar zonder enige onderbouwing van die kritiek, ondanks herhaald aandringen om die felle kritiek met feiten te onderbouwen.

Eigenmachtig optreden

Een ‘unicum’ noemt ds Den Butter in het Reformatorisch Dagblad van 11 juli 2023 het besluit van de Particuliere Synode van het Westen van de Christelijke Gereformeerde Kerken om zelf de samenwerkingsgemeente te Hilversum te vermanen en deputaten ex artikel 49 K.O. op te dragen dit besluit uit voeren. Hieronder zal aangetoond worden dat dit PS besluit nietig is, omdat het PS besluit in strijd is met het kerkrecht, de kerkorde, maar ook in strijd met de beginselen van gereformeerd kerkrecht.

Motie van wantrouwen

Uit de media komen berichten dat de oppositie, onder leiding van Geert Wilders, een motie van wantrouwen wil indienen tegen Mark Rutte. Op die manier probeert Wilders de oppositie te bewegen Rutte tot onmiddellijk aftreden te dwingen. Hoewel het begrijpelijk is dat de oppositie van deze minister-president af wil, is een motie van wantrouwen onverantwoord.

Vreemdelingen

Het kabinet is gevallen. Het is niet gevallen als gevolg van de uitkomsten van bijvoorbeeld de parlementaire enquête over de aardbevingsschade in Groningen, maar over het migratievraagstuk. Het terugdringen van migratie bleek het struikelblok te zijn. Daarbij is migratie volgens de VVD een bron van een veelheid van uiteenlopende maatschappelijke problemen. Dat migratie een maatschappelijk probleem is, valt moeilijk te ontkennen.

ChristenUnie: houd de rug recht!

In eerdere Vrije-Interpretaties is er voor gepleit dat de ChristenUnie niet zomaar uit het kabinet zou moeten stappen, maar al het mogelijke  moet doen, vanuit de boezem van het kabinet, om het land te dienen, zonder dat dit ten koste mag gaan van de menselijke maat, de rechtsstaat en een dienende overheid.