In vorige Vrije-Interpretaties, 'marketingtruc'  en 'Fout experiment', is aandacht besteed aan het feit dat het initiatief van Brandmr een marketingtruc is. Brandmr is geen ideële organisatie die opkomt voor de belangen van rechtsmijders, maar zij gebruikt rechtsmijders enkel voor eigenbelang; geld verdienen. Ook is aangetoond dat Brandmr niet voldoet aan de voorwaarden die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt aan Brandmr om ook anderen dan verzekerden rechtsbijstand te mogen verlenen in het kader van een experiment. In deze Vrije-Interpretatie aandacht voor de ongelijke concurrentie van Brandmr met de advocatuur.

 

Ongelijke concurrentie

Er is namelijk sprake van ongelijke concurrentie tussen rechtsbijstandsverzekeraars en schaderegelingskantoren en de advocatuur. Weliswaar weet Brandmr op meesterlijke wijze publiek en politici ervan te overtuigen dat de inperking van de mededinging ten koste zou gaan van rechtzoekenden, maar de verruiming van de Verordening voor de Advocatuur  is uitsluitend in het belang van Brandmr zelf. Brandmr wordt namelijk door het experiment van de Nederlandse Orde van Advocaten in de gelegenheid gesteld te concurreren met de advocatuur door ook rechtsbijstand aan te bieden aan niet-verzekerden. De advocatuur op haar beurt kan echter niet op dezelfde wijze concurreren met Brandmr; eenvoudigweg omdat de advocatuur geen rechtsbijstandsverzekeraar of schaderegelingskantoren is. Zij heeft geen verzekerden en zij kan ook geen rechtsbijstandsverzekeringen aanbieden. Om een rechtsbijstandsverzekering te kunnen aanbieden zal aan voorwaarden moeten worden voldaan die ook wettelijk zijn bepaald. Brandmr richt zich met haar concept bewust op particulieren die normaliter  voornamelijk worden bediend door  middelgrote tot kleine advocatenkantoren. Die beschikken niet over de (financiële) middelen en mogelijkheden om de concurrentie aan te gaan met Brandmr door bijvoorbeeld rechtsbijstandsverzekeringen aan te bieden. 

 

Onderdeel Groep

Brandmr staat ook niet op haarzelf maar maakt onderdeel uit van Brandmr Groep B.V. die beschikt over veel financiële middelen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat De Goudse N.V. voor 48% aandeelhouder is van de Brandmr Groep B.V. waarmee zij stem- en winstrecht heeft in de Brandmr Groep B.V.. De Goudse N.V. heeft een totale jaaromzet van € 867 miljoen in 2021; zij is actief in de verzekeringsbranche, waaronder rechtsbijstandsverzekeringen, maar doet ook in beleggingen. In de Brandmr Groep B.V. heeft Goudse schadeverzekeringen N.V., welke 100% eigenaar is van De Goudse N.V., een belang van 20% in Brandmr Advocaten en Juristen B.V.. Brandmr Advocaten en Juristen B.V. heeft in 2019 een vergoeding ontvangen van Nationale Nederlanden en Aegon ter compensatie van hun vertrek bij de toenmalige stichting SRK. Deze vergoeding, ter grootte van € 18,3 miljoen, is met de oprichting van Brandmr Advocaten en Juristen B.V. ingebracht. Uit de toelichting op de jaarrekening van Brandmr Advocaten en Juristen B.V.  uit 2019, toen nog SRK Rechtsbijstand B.V. geheten, blijkt dat de “vergoeding is bestemd voor het compenseren van het schaaInadeel, waarmee de verzekeraars De Goudse, De Vereende en Juwon zich geconfronteerd zagen als gevolg van dit vertrek. Door dit schaalverlies zou SRK de dienstverlening aan haar huidige Ieden niet meer kunnen aanbieden tegen de gebruikelijke Integrale Kostprijs (IKP). Met de huidige Ieden is overeengekomen dat deze IKP gelijk blijft aan het genormaliseerde niveau van Stichting SRK (met jaarlijkse indexatie). Doordat sprake is van hogere kosten dan de toegestane IKP per dossier is sprake van verlieslatende contracten met De Goudse, De Vereende en Juwon. De totale omvang van de voorziening is berekend op 18,3 mio, wat geIijk is aan de ontvangen vergoeding. De hogere kosten ten opzichte van de toegestane IKP per dossier worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening. De voorziening is bepaald aan de hand van de Iooptijd van de onderliggende uitvoeringsovereenkomsten met de aangesloten verzekeraars tot 2024”

 

Bevoorschottingsmethodiek

Naast deze voorziening is Brandmr Advocaten en Juristen B.V. afhankelijk van verzekeraars als De Goudse; met de verzekeraars zijn langjarige dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Belangrijk onderdeel van deze dienstverleningsovereenkomsten is de gehanteerde bevoorrschottingsmethodiek waarbij de verzekeraars voorschotten betalen aan Brandmr Advocaten en Juristen B.V. die op haar beurt deze voorschotten verrekenen met de kosten van verleende diensten. Bovendien heeft Brandmr Advocaten en Juristen B.V. met de verzekeraars in hun dienstverleningsovereenkomsten afgesproken dat Brandmr Advocaten en Juristen B.V. alle kosten kan doorbelasten. Hieruit blijkt dat het verdienmodel dat Brandmr Advocaten en Juristen B.V. hanteert niet te vergelijken is met dat van de advocatuur. De verzekeraars financieren door middel van premie ontvangsten de diensten van Brandmr Advocaten en Juristen B.V.. In feite wordt Brandmr Advocaten en Juristen B.V. door de verzekeraars voorgefinancierd waardoor zij over substantiële middelen beschikt. De diensten van Brandmr Advocaten en Juristen B.V. zijn, zo blijkt ook uit de jaarrekeningen verlieslatende activiteiten die Brandmr Advocaten en Juristen B.V. compenseert met de van Nationale Nederlanden en Aegon ontvangen vergoeding, zodat deze diensten uitsluitend daardoor kostendekkend kunnen worden verricht. Als er bijvoorbeeld bij Brandmr Advocaten en Juristen B.V. liquiditeitsproblemen zouden gaan voordoen dan beschikt de Brandmr Groep B.V. echter over voldoende fianciële mogelijkheden om die problemen op te lossen. Bovendien lijkt de Brandmr Groep B.V. afspraken te hebben gemaakt met de fiscus die de belastingdruk binnen de groep verlaagt.

 

Rekening-courant schuld

Brandmr B.V. is de vennootschap binnen de Brandmr Groep B.V. die de commerciële rechtsbijstand verzorgt. Om dit mogelijk te maken is Brandmr B.V. opgericht. Na de oprichting van Brandmr B.V., is met Brandmr Advocaten en Juristen B.V. en Brandmr B.V. een rekening-courant verhouding ontstaan van € 2.182.019,-. Veel geld om Brandmr haar activiteiten te kunnen beginnen. En het lijkt erop dat deze rekening-courantschuld in 2021 inmiddels is opgelopen tot € 3.884.784,-. Het Eigen Vermogen van Brandmr B.V. is nog steeds negatief en is sinds de oprichting van Brandmr B.V. alleen maar verslechterd. Verder staat vast dat Brandmr B.V. geen advocaten of juristen in dienst heeft. Zij worden door Brandmr B.V. geleend van Brandmr Advocaten en Juristen B.V. Tegen welke voorwaarden de advocaten worden ingehuurd door Brandmr B.V. is niet duidelijk. Brandmr B.V. biedt, blijkens haar website, haar diensten zowel aan verzekerden als niet-verzekerden aan; zij biedt haar diensten aan tegen vaste prijzen. Hiermee wil de Brandmr Groep B.V. de bestaande gebruikelijke declaratiemethode van de advocatuur openbreken en daarmee zich een marktpositie verwerven binnen de advocatuur.. 

 

Verdienmodel Vaste prijzen

Echter, het door Brandmr B.V. gehanteerde verdienmodel is alleen mogelijk doordat er een kapitaalkrachtige aandeelhouder is als de Goudse N.V., bij Brandmr Advocaten en Juristen B.V. een voorziening kon worden getroffen ter grootte van € 18 miljoen en zij langdurige dienstverleningsovereenkomsten heeft met verzekeraars, die bij wege van voorschot, liquide middelen aan Brandmr Advocaten en Juristen B.V. ter beschikking stellen, die deels ook worden gebruikt om de commerciële rechtsbijstand door Brandmr B.V. mogelijk te maken. Het is de marktmacht van de Brandmr Groep B.V. die het mogelijk maakt om commerciële rechtsbijstand tegen vaste prijzen aan te bieden. Uit niets blijkt of die vaste prijzen van Brandmr reële prijzen zijn en daarmee kostendekkend zijn. Hoe de vaste prijzen tot stand komen is onbekend. Hier bestaat een aanmerkelijk risico dat de structurele parallelliteit verstoort raakt ten gevolge waarvan de onafhankelijkheid van de advocaten die in dienst zijn van Brandmr Advocaten en Juristen B.V. wordt aangetast. Door vaste prijzen te hanteren kunnen advocaten namelijk in de verleiding komen of zich gedwongen voelen de belangen van de rechtzoekenden ondergeschikt te maken aan het winststreven van Brandmr. Het lijkt de bedoeling om Brandmr in de markt te zetten als nieuwe bron van inkomen om daarmee de verliezen op de rechtsbijstandsverzekeringen te compenseren. Door de advocaten van Brandmr Advocaten en Juristen B.V. in te zetten bij Brandmr  kan de kostprijs voor commerciële rechtsbijstand laag worden gehouden. Doordat de kosten van Brandmr. minst genomen binnen de Brandmr Groep B.V. kunnen worden gedeeld en mogelijk zelfs grotendeels worden gedekt uit de bevoorschottingsmethodiek, is Brandmr. in staat om de aanval te openen op de advocatuur door haar diensten tegen vaste prijzen aan te bieden. Het valt niet uit te sluiten dat de gehanteerde vaste prijzen door de spreiding van de financiële risico’s binnen de Brandmr Groep B.V. kunstmatig laag kunnen worden gehouden. Met deze prijsstrategie probeert zij marktaandeel binnen de advocatuur te veroveren. Brandmr wil dezelfde commerciële markt bedienen die kleine en middelgrote advocatenkantoren ook bedienen, namelijke de commerciële rechtsbijstand aan particulieren. Echter, de door Brandmr gehanteerde vaste prijzen kunnen niet door de kleine en middelgrote advocatenkantoren worden aangeboden aan hun cliënten. Dat blijkt alleen al uit het feit dat Brandmr haar dienstverlening op basis van haar vaste prijzen in de afgelopen drie jaren verliesgevend zijn gebleken. Brandmr kan dit alleen volhouden omdat de Brandmr Groep B.V. over ruime financiële middelen beschikt om dit gedurende een bepaalde periode vol te houden. Als Brandmr zelf al verlies lijdt op haar concept, zal het voor advocatenkantoren niet mogelijk zijn ook een systeem van vaste prijzen te hanteren. De suggestie van Brandmr dat een uurtje-factuurtje achterhaald zou zijn, is daarmee misleidend.

 

Ongelijke Strijd

Het feit dat en de wijze waarop Brandmr. in de markt van de advocatuur wil binnendringen gaat ten koste van lokale kleine en middelgrote advocatenkantoren, die naast hun commerciële praktijk, veelal ook pro deo zaken doen, zijnde zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Brandmr sluit bewust zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand uit. Die zijn voor haar namelijk commercieel niet interessant genoeg. Als Brandmr ongehinderd haar gang kan gaan, bestaat er een reële kans dat die kleine en middelgrote kantoren ten ondergaan, omdat tegen zoveel marktmacht niet te concurreren is. Brandmr heeft daarom politici, publiek, de Autoriteit Consument en Markt maar ook de Orde van Advocaten op het verkeerde been gezet. Brandmr heeft zelf een soort van monopolie dat niet kan worden doorbroken. De wijze waarop Brandmr werkt is bovendien  onvoldoende transparant en de onafhankelijkheid van de advocaten die werkzaam zijn  bij Brandmr is niet gewaarborgd. Alle reden om niet langer naïef te zijn over de werkelijke bedoelingen van Brandmr, want die zijn beduidend minder ideëel dan zij doet voorkomen. Uiteindelijk zijn niet alleen  de rechtsmijders daarvan de dupe maar ook de armlastige rechtzoekende. Het leidt tot verschraling van het aanbod van de advocatuur. Het wordt tijd dat ook de minister voor Rechtsbescherming zijn ogen opent voor de ongelijke strijd die Brandmr met de advocatuur voert. Die schaadt de advocatuur en daarmee de toegang tot hoogwaardige rechtsbijstand voor rechtzoekenden. 

 

 

Subscribe for updates on all content.

Protected by Spam Master

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Protected by Spam Master

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Protected by Spam Master