Landjepik

 • Geplaatst op: 27 July 2020
 • Door: admin

Onlangs verscheen via Facebook een bericht dat de gemeente Dronten haar gemeentegrond terugvordert die bewoners in gebruik hebben genomen. Kennelijk hebben bewoners hun tuin wat vergroot door een stuk gemeentegrond erbij te betrekken. Zoiets kan per ongeluk gebeuren, maar natuurlijk even goed bewust. Hoe dat ook zij, als iemand al jarenlang de gemeentegrond gebruikt, kan het wel verrassend zijn als de gemeente ineens aanspraak maakt op haar eigendom. 

Vitesse

 • Geplaatst op: 1 June 2020
 • Door: Hans Bügel

Afgelopen vrijdag deed de kantonrechter als voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland uitspraak in een door Vitesse aangespannen kort geding. In de kern van de zaak komt het erop neer dat - kort en ongenuanceerd gezegd - Vitesse haar voetbalstadion huurt. Als gevolg echter van het coronavirus kan Vitesse de overeengekomen huurverplichtingen niet langer nakomen.

Stop faillissementen

 • Geplaatst op: 20 April 2020
 • Door: Hans Bügel

De economische gevolgen van het Coronavirus zijn steeds meer merkbaar, vooral voor ondernemers. Terecht dat de regering alles op alles zet om de negatieve gevolgen voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. In een korte tijd heeft de regering een breed scala aan regelingen in het leven geroepen of, zoals de BMKB-regeling, verruimd. Het is in het belang van de Nederlandse economie te voorkomen dat bedrijven als gevolg van het Coronavirus failleren.

Baudet en het Kremlin, Zembla niet overtuigend

 • Geplaatst op: 17 April 2020
 • Door: Hans Bügel

Het televisieprogramma Zembla zond een documentaire uit over vermeende beïnvloeding van Rusland op Forum voor Democratie en Baudet. Ofschoon de gepresenteerde feiten bij eerste aanblik de wenkbrauwen doen fronzen, bestaat toch de indruk dat het materiaal wat is gepresenteerd nauwelijks echte bewijskracht heeft. Zeker, het doet vermoeden dat mogelijk Russische interesse bestond in Baudet of Forum voor Democratie maar veel verder dan vermoedens komt het eigenlijk niet.

faillissementsmoratorium

 • Geplaatst op: 14 April 2020
 • Door: Hans Bügel

Inmiddels worden de gevolgen van de coronamaatregelen steeds meer zichtbaar. Steeds meer ondernemers ondervinden problemen doordat het normale economische verkeer voor een groot deel is komen stil te vallen. In sommige branches is er helemaal geen activiteit meer omdat zij, op last van de overheid, hun activiteiten moesten staken. De overheid doet verwoede pogingen om het bedrijfsleven tegemoet te komen en biedt allerlei financiële regelingen aan die bedrijven door de crisis moeten loodsen en moeten behoeden voor faillissementen.

Onvoorziene omstandigheden

 • Geplaatst op: 3 April 2020
 • Door: Hans Bügel

Door de coronavirus maatregelen komen ondernemers in sommige gevallen in liquiditeitsproblemen. Omzet valt weg terwijl de maandelijkse vaste lasten gewoon doorbetaald moeten worden. Het is dan ook niet vreemd dat ondernemers mogelijkheden zoeken om de kosten te drukken. Weliswaar biedt de overheid een aantal regelingen waarmee zij ondernemers financieel tegemoet komt, maar dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld huur- en hypotheeklasten doorbetaald moeten worden.

Klimaatzaak Urgenda

 • Geplaatst op: 21 February 2020
 • Door: Hans Bügel

Sinds het arrest van de Hoge Raad van december 2019, waarin hij het arrest van het Gerechtshof bekrachtigde, is er de nodige kritiek geuit op het Urgenda-arrest. Van meerdere kanten is erop gewezen dat, met de bekrachtigde uitspraak van de rechtbank waarin aan de Staat een bevel is gegeven om de CO2 uitstoot met minstens 25% terug te brengen ten opzichte 1990, de rechter op de stoel van de politiek zou zijn gaan zitten.

Voortdurende aandacht

 • Geplaatst op: 10 February 2020
 • Door: Hans Bügel

Het is te begrijpen als lezers van mijn bijdragen zich afvragen waarom nog steeds aandacht wordt besteed aan de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard. Het is inmiddels wel duidelijk dat de pilot weinig succesvol is en misschien wel helemaal mislukt. Dan lijkt het heel veel drukte om niks, maar toch lijkt mij dat niet het geval.

Deug(t)niet

 • Geplaatst op: 6 February 2020
 • Door: Hans Bügel

Inmiddels heeft de minister voor Rechtsbescherming gereageerd op de vragen van Kamerlid Van Nispen. De minister diende onder andere te reageren op de inhoud van twee van mijn bijdragen zijnde ‘Jantje van Leiden’ en ‘Dekkers doodzonde’. Wederom zijn de antwoorden onbevredigend omdat zij inhoudelijk niet deugen en bovendien niet ingaan op mijn argumentatie.

Pagina's