Schuldenvrij

 • Geplaatst op: 21 January 2021
 • Door: Hans Bügel

In het Kamerdebat over het aftreden van het kabinet als gevolg van de toeslagenaffaire maakte staatssecretaris Van Huffelen de Tweede Kamer duidelijk dat het ondoenlijk zou zijn om in overleg te treden met alle schuldeisers van gedupeerden. Dat zou te tijdrovend zijn om met schuldeisers tot afspraken te komen. In haar beantwoording van vragen, wekte zij de indruk dat het vooral te ingewikkeld wordt omdat de insteek van het maken van afspraken met schuldeisers vooral gericht zou zijn op het kwijtschelden van schulden.

Verantwoordelijkheid

 • Geplaatst op: 19 January 2021
 • Door: Hans Bügel

Terecht dat staatssecretaris Van Huffelen alle overheidsschulden kwijtscheldt van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zoals in de vorige Vrije-Interpretatie opgemerkt, is, heeft een voorschot op compensatie alleen echt zin als gedupeerden eerst schuldenvrij zijn. Anders is de kans reëel dat het dweilen met de kraan open is, wordt en zal blijven. Zodra schuldeisers immers kennis nemen dat hun schuldenaar compensatie heeft ontvangen, zullen zij proberen hun vordering te innen. 

Kwijtschelding

 • Geplaatst op: 16 January 2021
 • Door: Hans Bügel

Ondanks dat het kabinet demissionair is, wil het de compensatie regelen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Zelfs het voorschot van € 30.000,- dat het kabinet toezegde eind december vorig jaar, is nog steeds niet uitgekeerd. Dat kan nog wel tot mei dit jaar duren voordat het voorschot is uitgekeerd. 

Systeemcrash

 • Geplaatst op: 14 January 2021
 • Door: Hans Bügel

De toeslagenaffaire eist haar politieke tol nu Lodewijk Asscher zijn conclusie heeft getrokken en het leiderschap en daarmee het lijsttrekkerschap van de PvdA heeft teruggegeven. Voor een dergelijke beslissing is de nodige moed nodig, zeker omdat een aantal dagen terug hij nog van oordeel was dat hij, ondanks zijn betrokkenheid bij de toeslagenaffaire als minister, de geschikte persoon was als lijsttrekker van de PvdA. Voor de misstanden heeft hij ruiterlijk zijn excuus aangeboden.

Boodschappen

 • Geplaatst op: 30 December 2020
 • Door: Hans Bügel

Er is de nodige commotie ontstaan over een terugvorderingsbesluit van de gemeente Wijdemeren, omdat de bijstandsgerechtigde wekelijks boodschappen van haar moeder ontving en zij hierover de gemeente niet had ingelicht. Door een aantal politici is hierop verontwaardigd gereageerd. Daarbij werd ook een link gelegd met de toeslagenaffaire.

Lastig

 • Geplaatst op: 16 December 2020
 • Door: Hans Bügel

Het blijft lastig; de door de overheid afgekondigde lockdown maatregelen die niet gelden voor kerken, omdat grondrechten onder andere de vrijheid van godsdienst waarborgen. Het is een uitdrukking van het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat. Of en in hoeverre kerken maatregelen nemen, is als uitgangspunt aan de vrijheid van de kerken overgelaten. De overheid beperkt zich tot het geven van dringende adviezen. De vrijheid die kerken grondwettelijk hebben, brengt voor kerken tegelijkertijd een verantwoordelijkheid met zich mee.

Rechtspositie predikant

 • Geplaatst op: 25 November 2020
 • Door: admin

Op 6 november 2020 wees de Hoge Raad een arrest waaruit bleek dat de partijbedoeling geen rol speelt bij de vraag of een overeenkomst moet worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst. Uit een eerder arrest van de Hoge Raad - Groen/Schoevers - is de indruk ontstaan dat de partijbedoeling van belang is voor de vraag of de overeenkomst een arbeidsovereenkomst is; de zogenaamde kwalificatievraag. In het recente arrest heeft de Hoge Raad verduidelijkt dat aan de kwalificatie van de overeenkomst de voorvraag, zijnde de vraag welke rechten en plichten partijen zijn overeengekomen, vooraf gaat.

Identiteitsverklaring

 • Geplaatst op: 11 November 2020
 • Door: Hans Bügel

Er is behoorlijke commotie ontstaan door uitlatingen van minister Slob over Reformatorische scholen die bij de toelating van scholieren aan hun ouders vragen een identiteitsverklaring te ondertekenen. In die verklaring zou ook een homoseksuele levenswijze worden afgekeurd. Minister Slob verdedigde de Reformatorische scholen die vragen van ouders een identiteitsverklaring te tekenen. Op grond van de vrijheid van onderwijs mag een school vragen aan de ouders om in te stemmen met de doelstellingen en de identiteit van de school. 

Godsdienstvrijheid

 • Geplaatst op: 14 October 2020
 • Door: Hans Bügel

Er is de nodige beroering in de samenleving over de uitzonderingspositie die kerken hebben vanwege op hen van toepassing zijnde grondrechten. Door die uitzonderingspositie kan de overheid niet zomaar beperkende maatregelen opleggen om het coronavirus te bestrijden. In feite kan de overheid niet veel meer doen dan dringende adviezen te geven. Vervolgens is het aan de kerken zelf om te bepalen of zij zich aan die adviezen houden. 

Voorspiegelen

 • Geplaatst op: 18 September 2020
 • Door: Hans Bügel

Je vraagt je af wat de bedoeling is van ds Uitslag zijn recente tweet waarin hij zich hardop afvraagt of het virus toch niet minder ernstig is als door de overheid wordt voorgespiegeld. Dat er vragen zijn te stellen over het coronavirus ligt op zich voor de hand. Dat geldt ook voor het door de overheid gevoerde overheidsbeleid ter bestrijding van het coronavirus. Op zichzelf is daar niet zoveel mis mee. Problematischer wordt het als iemand met een bepaald gezag of specifieke functie een suggestieve Twittervraag opwerpt.

Pagina's