Rechtspositie predikant

 • Geplaatst op: 25 November 2020
 • Door: admin

Op 6 november 2020 wees de Hoge Raad een arrest waaruit bleek dat de partijbedoeling geen rol speelt bij de vraag of een overeenkomst moet worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst. Uit een eerder arrest van de Hoge Raad - Groen/Schoevers - is de indruk ontstaan dat de partijbedoeling van belang is voor de vraag of de overeenkomst een arbeidsovereenkomst is; de zogenaamde kwalificatievraag. In het recente arrest heeft de Hoge Raad verduidelijkt dat aan de kwalificatie van de overeenkomst de voorvraag, zijnde de vraag welke rechten en plichten partijen zijn overeengekomen, vooraf gaat.

Identiteitsverklaring

 • Geplaatst op: 11 November 2020
 • Door: Hans Bügel

Er is behoorlijke commotie ontstaan door uitlatingen van minister Slob over Reformatorische scholen die bij de toelating van scholieren aan hun ouders vragen een identiteitsverklaring te ondertekenen. In die verklaring zou ook een homoseksuele levenswijze worden afgekeurd. Minister Slob verdedigde de Reformatorische scholen die vragen van ouders een identiteitsverklaring te tekenen. Op grond van de vrijheid van onderwijs mag een school vragen aan de ouders om in te stemmen met de doelstellingen en de identiteit van de school. 

Godsdienstvrijheid

 • Geplaatst op: 14 October 2020
 • Door: Hans Bügel

Er is de nodige beroering in de samenleving over de uitzonderingspositie die kerken hebben vanwege op hen van toepassing zijnde grondrechten. Door die uitzonderingspositie kan de overheid niet zomaar beperkende maatregelen opleggen om het coronavirus te bestrijden. In feite kan de overheid niet veel meer doen dan dringende adviezen te geven. Vervolgens is het aan de kerken zelf om te bepalen of zij zich aan die adviezen houden. 

Voorspiegelen

 • Geplaatst op: 18 September 2020
 • Door: Hans Bügel

Je vraagt je af wat de bedoeling is van ds Uitslag zijn recente tweet waarin hij zich hardop afvraagt of het virus toch niet minder ernstig is als door de overheid wordt voorgespiegeld. Dat er vragen zijn te stellen over het coronavirus ligt op zich voor de hand. Dat geldt ook voor het door de overheid gevoerde overheidsbeleid ter bestrijding van het coronavirus. Op zichzelf is daar niet zoveel mis mee. Problematischer wordt het als iemand met een bepaald gezag of specifieke functie een suggestieve Twittervraag opwerpt.

Viruswaarheid

 • Geplaatst op: 10 September 2020
 • Door: Hans Bügel

Opnieuw heeft stichting Viruswaarheid een kort geding tegen de overheid verloren. Inmiddels hebben de nodige kort gedingen plaatsgevonden zonder dat Viruswaarheid echt potten heeft kunnen breken. Ook nu is dat het geval. Viruswaarheid vorderde in kort geding afgifte van bewijsstukken op grond van artikel 843a Rv. Aan deze zogenaamde exhibitieplicht zijn wettelijke vereisten verbonden waaraan moet worden voldaan om de vordering toegewezen te krijgen.

Mensen geen criminelen

 • Geplaatst op: 13 August 2020
 • Door: Hans Bügel

Naar aanleiding van mijn bijdrage over beroepsethiek van advocaten, werd de vraag opgeworpen hoe het mogelijk is dat misdadigers door advocaten worden verdedigd. Een begrijpelijke vraag. Toch ligt in de vraag ook het misverstand besloten. Punt is dat advocaten geen misdadigers verdedigen, maar verdachten. Dat verklaart waarom advocaten in het strafrecht mensen van allerlei pluimage verdedigen.

Van onbesproken gedrag

 • Geplaatst op: 12 August 2020
 • Door: Hans Bügel

Het is schrikken als in de media wordt bericht dat er strafrechtadvocaten zouden zijn die in strijd handelen met de regels en normen schenden waaraan zij gebonden zijn. En natuurlijk staat voorop dat ook deze advocaten onschuldig zijn totdat het tegendeel is bewezen. Bovendien mag ook niet uit het oog verloren raken dat de beschuldigingen ook niet helemaal uit onverdachte hoek komen. Het Openbaar Ministerie is de boodschapper van dit slechte nieuws en hij kan daarbij zelfs een eigenbelang hebben. Het Openbaar Ministerie is immers partij in een strafzaak.

Pagina's