Meedenken met Christus

De Sadduceeën wisten het zeker; er is geen lichamelijke opstanding uit de doden. Vanuit hun conservatisme wilden ze een lichamelijke opstanding niet aanvaarden, omdat die, naar hun oordeel, niet kon worden bewezen uit de letter van de Thora. De Sadduceeën wisten dat Jezus uitging van de lichamelijke opstanding. Daarom confronteren de Sadduceeën Jezus met een absurdistisch voorbeeld. Ze presenteren een weduwe, die na de dood van haar eerste man, achtereenvolgens getrouwd was met zeven van diens broers. In de casus refereren de Sadduceeën aan de leviraatswet zoals die in de Thora staat; de vraag die zij opwerpen is: wie van de zeven mannen zal, bij de opstanding, de echtgenoot zijn van de vrouw nu zij immers met alle zeven getrouwd is geweest?

Reactie toevoegen

commentaar

Overpeinzing XIII

Na het lezen van rapport 20c van commissie 7 betreffende instructies inzake vrouwelijke ambtsdragers (8.04) in opdracht van de Generale Synode valt er weer genoeg te overpeinzen. Het rapport komt met een eindvoorstel waaruit blijkt de meerderheid de openstelling van de ambten voor vrouwen opnieuw afwijst.

Scherp betoog, met immanente kritiek. Het wijst een heerlijke weg met ruimte voor de Geest van Christus. Wat wens ik dit de cgk toe!

Goede analyse. Hopelijk doet de komende generale synode de voorstanders van vrouwelijke ambtsdragers in ons land ook recht en dient ze zo de door Christus geboden kerkelijke eenheid intern en ook extern richting de andere gereformeerde kerken. Laten er veel bidders zijn.

Reactie toevoegen

commentaar

Paasgedachte

Als Jezus niet echt uit de dood zou zijn opgestaan, is het Christelijke geloof nutteloos en irrelevant. Dan zijn christenen de beklagenswaardigste mensen die er zijn, zegt de apostel Paulus. En, eerlijk is eerlijk, wie herkent dat niet in zijn of haar leven? Dat zomaar de twijfel de kop op kan steken of het allemaal wel waar is, omdat het verhaal van de opstanding zo ongeloofwaardig is.

Reactie toevoegen

commentaar

Pleidooi voor verdraagzaamheid

Komende dagen zal de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken over het onderwerp vrouw en ambt spreken. Daarvoor liggen meerderheids- en minderheidsrapporten ter tafel die voorstellen bevatten om uitspraak te doen op een aantal instructies zoals die vanuit de kerken zijn ingebracht en op de agenda van de synode staan.

Reactie toevoegen

commentaar

Tweeënzeventig

Tweeënzeventig waren het die Jezus twee aan twee uitzond. Tweeënzeventig anderen, zegt Lucas. Het was wel een behoorlijke groep mensen die Jezus uitzond naar iedere stad en plaats waar Jezus van plan was om naartoe te gaan. Apostelen zou je zeggen; ze zijn er immers op uitgestuurd om te vertellen dat het Koninkrijk van God nabij is. Nee, het waren niet de discipelen, maar anderen, zo schrijft Lucas. Deze tweeënzeventig hadden overigens wel vrijwel dezelfde opdracht die ook de discipelen hadden gehad.

Reactie toevoegen

commentaar

Moderne Paus

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft inmiddels het besluit genomen om de instructie van Gouda om de ambten open te stellen af te wijzen. Met deze uitspraak herbevestigt de synode haar eerdere uitspraak uit 1998. Een discutabel besluit. Als iets duidelijk is, is dat er twee tegenover elkaar staande overtuigingen zijn; zij die er stellig van overtuigd zijn dat Gods Woord geen ruimte laat voor het openstelling van de ambten en zij die er even stellig van overtuigd zijn dat de ambten openstaan voor vrouwen. Deze verschillen in schriftverstaan blijken daarmee ook een gewetenszaak te zijn. Beide groepen zijn er in geweten van overtuigd dat zij de Schrift aan hun zijde hebben.

Reactie toevoegen

commentaar