Misleidend

Ds R. Kok heeft een lezing gehouden op de ambtsdragersvergadering van het Bewaar het Pand onder de titel ‘Delen en/of helen kiezen in de huidige kerkelijke situatie’. Een lezing waarbij de titel van de lezing nog doet vermoeden dat in de discussie over vrouw en ambt binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken nog sprake zou zijn van enige keuze, maar uit de inhoud van de lezing zelf blijkt dat de keuze in feite al is gemaakt.

Ik heb de lezing van ds.Kok ook gelezen en hij laat zich kennen als een onbekommerd aanhanger van de theologie van de scheppingsorde en de ongelijkwaardige rol en plaats van man en vrouw in kerk, staat en maatschappij. Geen wonder dat ds.Loonstra wordt aangevallen omdat die terechte vragen stelt bij de theologie van de scheppingsorde en de exegese die daaraan ten grondslag ligt, welke fundamenteel is in het denken rond wet en scheppingsorde in kringen van Bewaar het Pand. Wat ontoelaatbaar is, is dat ds.Kok zijn exegese en theologie vereenzelvigt met de Waarheid en de exegese en theologie van Loonstra zou dat niet zijn. Daarmee gaat ds.Kok een kerkelijke grens over, zijn lezing is daarom geen bewaren maar besmeuren van het pand.

Reactie toevoegen

commentaar

Noodverband

Het is noodzakelijk nogmaals aandacht te geven aan de vraag of meerdere vergaderingen de bevoegdheid hebben om een voltallige kerkenraad te schorsen en af te zetten. Aanleiding hiervoor is de notitie ‘Bevoegdheden meerdere vergaderingen t.a.v. kerken die afwijken van kerkordelijke besluiten’ van Deputaten Kerkorde en Kerkrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken; zij blijkt niet alleen van invloed op de synodale discussie rondom een uitweg uit de impasse en het vraagstuk vrouw en ambt, ter generale synode, maar is kennelijk ook gespreksstof op classicale vergaderingen. De notitie is instructief en behartigenswaardig, maar fundamenteel onjuist op het punt dat een meerdere vergadering, in het uiterste geval de bevoegdheid zou hebben om een kerkenraad in zijn geheel te schorsen en af te zetten.

Reactie toevoegen

commentaar

Vrede gaat boven waarheid en recht

Met dank aan Hans Bügel voor het verlenen van ruimte voor een gastcolumn. Dirk de Groot.

Waarheid
‘Waarheid is belangrijk, maar vrede is belangrijker’ dit is een uitspraak van de Tora-geleerde Jonathan Sacks in zijn Genesis, boek van het begin (2020 Skandalon). Volgens Sacks leert de geschiedenis ons dat de grootste misdaden worden begaan door mensen die geloofden dat ze de waarheid in pacht hadden terwijl hun tegenstanders weggezonken waren in dwaling. Volgens Sacks begint de weg naar de vrede met het besef dat ons begrip van de waarheid eenzijdig, fragmentarisch, onvolledig is. Sacks noemt waarheid en eerlijkheid fundamentele waarden in het jodendom. Toch is waarheid niet de hoogste waarde in het jodendom betoogt hij. Dat is vrede.

Reactie toevoegen

commentaar